Az óvoda és a család kapcsolata
A család

A jó együttműködés alapja a folyamatos és pontos információ az óvoda és a család között. Az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Szoros, eredményes nevelőpartneri kapcsolatra törekszünk - a gyermekkel szemben támasztott egységes, következetes elvárások megfogalmazása érdekében.
A Közoktatási Törvény 14. § -ának érvényesítése érdekében a szülők szülői értekezleten ismerhetik meg az óvoda helyi nevelési programját, ill. annak egy példánya bármikor rendelkezésükre áll.

Az óvoda vallási és világnézeti tekintetben nem elkötelezett.

A kapcsolattartás formái:

Beszélgető kör: évente több alkalommal kerül megrendezése, kiváló lehetőséget biztosít a mindenkit érintő kérdések, globális problémák megvitatására.

Fogadóóra: alkalmas a gyermekkel kapcsolatos személyes problémák megbeszélésére, melynek során egyénre szabott, pedagógiailag és pszichológiailag alátámasztott értékelésre törekszünk. Igény szerint évente több alkalommal, előzetes megbeszélés alapján kerülhet rá sor.

Nyílt napok : évente legalább egy alkalommal szervezzük, melynek során a szülők bepillantást nyerhetnek gyermekeik mindennapi óvodai életébe.
A 3 éves gyermekek esetében mindezt videofelvétel segítségével tehetik meg a szülők. (A szülő személyes jelenléte a kiscsoportosok életkori sajátosságaiból adódóan nem célszerű.)

Közös rendezvények, kirándulások : a szülők bevonása az óvodai rendezvények szervezésébe, lebonyolításába erősíti a hatékony nevelőpartneri kapcsolat kialakulását.

Szülők tájékoztatása: az óvodapedagógus a gyermek fejlődésére vonatkozó mérések eredményéről folyamatosan tájékoztatja a szülőt, fogadó óra, szülői beszélgető kör alkalmával. A szülő gyermeke fejlődéséről, óvodai szokásairól, bármikor tájékoztatást kérhet, a gyermekcsoport életének megzavarása nélkül.

Gyermekvédelem

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Törvény értelmében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermekvédelmi munka irányítása, s az ahhoz szükséges feltételek biztosítása.
Óvodánkban a kedvező szülői háttérből és az intézmény működési jellegéből
adódóan évekre visszamenőleg nem adódott gyermekvédelmi feladat, de ez nem zárja ki annak potenciális lehetőségét.
Ennek érdekében egy fő gyermekvédelmi felelős a csoportvezető óvodapedagógusokkal együttműködve készen áll a feladatok megoldására.
A csoportvezető óvónők év elején felmérést végeznek az esetleges veszélyeztetettségről, hátrányos helyzetről, melynek összegzése, a kapott mutatók alapján a munkaterv elkészítése, szükség esetén a gyermekjóléti szervekkel való kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi felelős feladata.
A gyermekvédelmi program, munkaterv célját, feladatát, tartalmát az aktuális helyzet határozza meg.

Egészségügyi szűrések

Az óvoda orvosa hetente, ill. szükség szerint rendszeresen vizsgálja és ellenőrzi a gyermekek egészséges fejlődését.
Szükség esetén szakirányú rendelésre irányítja a gyermekeket.