Az Empátia Óvoda házirendje
Az óvoda igénybevételének feltételei

A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig
Alapítványi költségtérítési díj és étkezési térítési díj befizetése
Az Óvoda házirendjének tiszteletben tartása

A gyermekek jogai   

Biztonságos, egészséges, esztétikus környezetben töltse óvodás napjait.

Életkorának megfelelő napirend szerint élhessen.
A gyermeki személyiséget tartsuk tiszteletben – soha ne legyen részese megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek.
Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
Képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tartsuk tiszteletben.
Az intézmény helyi pedagógiai programja alapján neveljük, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.
Ne korlátozzuk cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét.
Viselkedésével nem akadályozhatja a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
A gyermek az intézmény eszközeit ( játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök ), berendezéseit ( bútorok, audiovizuális eszközök ) használhatja, de csak rendeltetésszerűen, vigyázva azokra.
Életkorának és fejlettségének megfelelően a nevelési tervben megfogalmazottak szerint vegyen részt a környezet rendjének megóvásában, helyreállításában.

A gyerekek ruházata az óvodában

Minden gyerek saját ruhás és cipős polccal rendelkezik, a szülők a gyerekek ruháit , cipőit ott helyezik el. A ruházat legyen tiszta, a gyerek mindenkor legyen ápolt. A váltóruha, cipő kiválasztásánál az egészségi és kényelmi szempontok érvényesüljenek. A szülő gondoskodjon pótruháról. Tornafelszerelése legyen minden gyereknek.

A gyerekek étkeztetése az óvodában

Az étkezési térítési díj befizetése az adott hónap első hetében, az arra kijelölt időpontban, az óvodában történik, készpénzzel, bevételi pénztárbizonylat ellenében.
A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek.
A melegítő konyha dolgozója valamennyi élelmiszerből ételmintát vesz, s azt 48 óráig az arra kijelölt hűtőszekrényben megőrzi.
Az ételminta elrakása az ANTSZ előírásai alapján vonatkozik az otthonról behozott születésnapi süteményekre is. Kivétel a kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló zöldség, gyümölcs.

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat.
Az óvodapedagógusnak tilos otthonról küldött gyógyszert beadni a gyermeknek. Kivétel az allergia csillapítására szolgáló készítmény.
A betegségből felgyógyuló gyermeket csak orvosi igazolás kíséretében adhatja be a szülő ismét a gyermekközösségbe.
Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:    A gyereket haladéktalanul elsősegélyben kell részesíteni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően orvosról kell gondoskodni.
Magas láz esetén az óvodapedagógus megkezdi a láz csillapítását, melynek módjáról már az óvodai beiratkozásnál megállapodik a szülővel.
A beteg gyermeket az óvodai betegelkülönítő szobában kell elhelyezni, felügyelet mellett. A beteg gyermek szüleit a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést az óvodaorvosnak közvetíti, az óvodaorvos , a betegség jellegétől függően jelentést tesz az ANTSZ felé. Fertőző betegség esetén az óvodában fertőtlenítő takarítást kell végezni.

Egyéb szabályozások

A gyerekek érkezésére, távozására  vonatkozó ajánlás: A szülő a reggeli érkezéskor a gyermeket minden esetben kísérje be a gyermekcsoportba. Gyermek nem járhat egyedül óvodába, még a szülő kérésére sem. A gyermeket a szülőn kívül csak szülői írásbeli kérelemmel, s az óvodapedagógus ill. az óvodavezető által ismert megbízott személy viheti haza, előzetes bejelentés után. A gyermek óvodából való kiadása csak az egyik szülő részére akkor lehetséges, ha erre kifejezett rendelkezést tartalmazó, az óvodavezetőnek benyújtott bírósági vagy hatósági határozat az intézmény birtokába kerül. ( Gyermekvédelmi törvény )

Ha a bíróság állandó vagy ideiglenes hatállyal nem határozott a gyermek elhelyezéséről, hivatalosan az óvodának nem áll jogában a gyermeket kikérő szülő elé semminemű akadályt gördíteni az elvitel kérdésében.

Az óvodába járási kötelezettség

A közoktatási törvény értelmében az ötévesnél idősebb gyerek iskola előkészítő foglalkozásokon köteles részt venni.
A foglalkozások az óvoda Helyi Nevelési Programjában megfogalmazottak szerint zajlanak
A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai
Betegség esetén a szülő értesítse a gyermek óvodapedagógusát, a betegség okáról és a távolmaradás előrelátható idejéről . a betegséget ill. a gyógyult állapotot orvosi igazolással hitelesítse.
Egyéb esetben, ha az óvodai nevelést 3 napnál hosszabb ideig nem kívánja igénybe venni, az óvoda vezetőjétől kérjen írásbeli engedélyt.

A gyerek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
A gyermekek számára otthonról játékeszközöket hozni, azokat a csoportszobába bevinni nem tilos, de a véletlen károkért az óvoda nem vonható felelősségre.
Arany ékszerért, ill. nagyobb értéket képviselő tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget.

Szülők az óvodában

A szülő jogai

A szülő joga a szabad óvodaválasztás ( állami, egyházi, alapítványi )
A szülő joga, hogy megismerje az óvoda helyi pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

A szülő kötelessége

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyerek a közoktatási törvény 24. § (3) pont ja értelmében abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától ( szeptember 1) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.
Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktató munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Szociális érzelmek fejlesztése – együttérzés, segítőkészség, bizalom stb.
Esztétikai érzelmek fejlesztése – a szép, mint érték felismerése viselkedésben, környezetben, kommunikációban
Erkölcsi érzelmek fejlesztése – őszinteség, másság elfogadása, jó és rossz felismerése a környezetükben lévő emberi kapcsolatokban

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel

Az eredményes nevelőpartneri kapcsolat kialakítása érdekében a szülőknek lehetőségük van arra, hogy ötleteikkel segítség a pedagógiai munkát, a közös gondolkodást.
A felvetődő problémák megoldása érdekében a szülők és pedagógusok legyenek őszinték, nyitottak, együttműködőek.

Az együttműködésre alkalmas fórumok:
Szülői értekezletek, beszélgető körök
Nyílt napok, közös rendezvények
Fogadóórák
Rövid, esetenkénti megbeszélések

A szülők pedagógiai jellegű tájékoztatást csak a gyerek óvodapedagógusaitól kérjenek.
Az óvoda helyiségeinek használhatósága a szülők részére

A szülők az ÁNTSZ előírások értelmében ne lépjenek be utcai cipővel a csoportszobába és az ebédlőbe, az óvoda helyiségei közül csak az öltöző folyosón tartózkodjanak.
Ha a gyerekek hazamenetel előtt az udvaron tartózkodnak, a szülők a gyermekbalesetek elkerülése érdekében ne vonják el a pedagógusok figyelmét , az udvar kicsi alapterületére való tekintettel ne várakozzanak ott az indokoltnál hosszabb ideig

Az étkezési térítési díj befizetésének, lemondásának rendje

A gyermek étkezéséért a szülő havonta előre étkezési térítési díjat fizet. A befizetés időpontjáról a faliújságra kitűzött hirdetményben a szülők előzetes tájékoztatást kapnak. Hiányzás esetén az étkezés lemondható, minden nap 9 óráig. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, s a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
A befizetés az intézményben, készpénzbevételi bizonylat alapján történik.

Az alapítványi költségtérítési díj befizetésének rendje

Az óvodába felvételt nyert gyerekek után befizetési megállapodás alapján a szülő havonta alapítványi költségtérítési díjat fizet. A befizetési kötelezettség az év valamennyi hónapjára vonatkozik.
A befizetés mértékét a szülő munkaviszonya alapján az alapítvány kuratóriuma határozza meg.
A befizetés teljesítésének határideje minden hónap 10. napja. Amennyiben a befizetés elmarad, úgy a gyermek óvodai férőhelye megszüntethető.
A befizetés készpénzzel vagy átutalással az ERSTE Bank fiókjaiban történik.

Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

Az óvodaudvar bejáratát a gyermekvédő biztonsági zár segítségével folyamatosan zárva kell tartani.
Az óvodaépület belső biztonságát a dajkák által ellátott folyamatos folyosói ügyelet biztosítja.
A munkatársak hozzátartozói csak indokolt esetben tartózkodjanak az intézményben.
A személyzet által nem ismert személy megjelenése esetén az óvodavezetőt ill. helyettesét azonnal értesíteni kell.
Reklám jellegű anyagok elhelyezéséről minden esetben az óvodavezető ill. helyettese dönt, amennyiben azok az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatosak.
Az óvoda épületét csak az intézményben folyó pedagógiai munka megvalósítására lehet használni.
A dohányzás az intézmény egész területén (udvar és épület ) tilos.
A szülők és gyerekek kötelesek az óvoda vagyontárgyait rendeltetésszerűen használni.

AZ EREDMÉNYES NEVELŐMUNKA, AZ ÓVODA ZAVARTALAN MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁZIRENDET SZÍVESKEDJENEK TISZTELETBEN TARTANI !!!

2007. szeptember 01.

Prof. Dr. Gaál István
Az „ Empátia” Alapítvány
Kuratóriumi elnöke

Szabó Lászlóné
óvodavezető